Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 015-0013936
Predmet:PN-STP-987/13/TP, Provođenje tehničkog nadzora i izdavanje nalaza o stanju protueksplozijske zaštite na objektima Plinacro d.o.o. PN-STP-987/13/TP
 
2.1.2013Odluka o početku postupka nabave
15.2.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.2.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
15.2.2013Odluka o odabiru / poništenju
25.3.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja