Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-123452-150610
Predmet:POPRAVAK IZOLACIJE PLINOVODA PN-T-199,205/10-MM
 
25.5.2010Odluka o početku postupka nabave
16.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.7.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
19.7.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.7.2010Odluka o odabiru / poništenju
19.7.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja