Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0007372
Predmet:Kupnja prirodnog plina za inicijalno punjenje novoizgrađenog IV dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije PN-I-010/13-GB
 
15.1.2013Odluka o početku postupka nabave
29.1.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.3.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.4.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.4.2013Odluka o odabiru / poništenju
26.4.2013Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja