Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2013/S 005-0007165
Predmet:KRČENJE RASLINJA I KOŠNJA TRAVE NA TRASAMA I KORIDORIMA REGIJA TRANSPORTA PLINA PN-T-1026,1019,1017,1018,1014/12-MB
 
8.1.2013Odluka o početku postupka nabave
29.1.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.4.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
29.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
4.6.2013Odluka o odabiru / poništenju
7.8.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
produljenje roka za dostavu ponuda do 25.03.2013.godine do 12 sati
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0020001

Ispravak, izmjena ili dopuna
IZJAVLJENA ŽALBA NA IZMJENU DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 21.03.13.

Ispravak, izmjena ili dopuna
OBUSTAVA POSTUPKA PO ŽALBI-ROK ZA DOSTAVU PONUDA 29.04.2013. DO 12 SATI
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0033729


Aktualna javna nadmetanja