Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-125073-280610
Predmet:RADOVI GENERALNOG POPRAVKA KOTLOVNICA, DETALJNI PREGLED KOTLOVNICA I POPRAVAK KOTLOVNICA PO GODIŠNJEM PREGLEDU PN-T-196/10-VLB
 
29.6.2010Odluka o početku postupka nabave
29.6.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.7.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.8.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.8.2010Odluka o odabiru / poništenju
20.8.2010Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja