Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-971/12-MM
Predmet:GEODETSKE USLUGE NA OBJEKTIMA SEKTORA TRANSPORTA PLINA PN-T-971/12-MM
 
27.12.2012Odluka o početku postupka nabave
29.1.2013 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
3.5.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja