Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0088664
Predmet:Sjeća, izrada i izvlačenje drvne mase, te čišćenje trase magistralnog plinovoda Kutina-Dobrovac PN-I-831/12-GB
 
20.11.2012Odluka o početku postupka nabave
7.12.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.3.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.3.2013Odluka o odabiru / poništenju
24.4.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja