Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0085197
Predmet:Proširenje arheološko istražnih radova na području arheološkog nalazišta Dobrovac-Kučište I ( oznaka AB 30) magistralnog plinovoda Kutina - Dobrovac DN 200/50 na AB 30 PN-R-815/12-MB
 
9.11.2012Odluka o početku postupka nabave
28.11.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.12.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.1.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.1.2013Odluka o odabiru / poništenju
8.3.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja