Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:PN-T-795/12-MM
Predmet:SERVIS REGULATORA SA REZERVNIM DIJELOVIMA PN-T-795/12-MM
 
22.10.2012Odluka o početku postupka nabave
28.11.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
18.12.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.1.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
21.1.2013Odluka o odabiru / poništenju
21.3.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja