Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:SNIMANJE I UCRTAVANJE MAGISTRALNOG PLINOVODA BENKOVAC-SPLIT DN 500/75 U POMORSKE KARTE U POJASU UŠĆA RIJEKE KRKE PN-R-755/12-MB
 
15.10.2012Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
30.10.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.11.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.11.2012Odluka o odabiru / poništenju
14.12.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja