Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/s 005-0071422
Predmet:ZIMSKA SLUŽBA U 2012/2013 GODINI PO GRUPAMA: Grupa A) - 655 - PJ Primorje, Rijeka, Grupa B) - 666 - RTP Sjeverna Hrvatska, PJ Zagorje; Grupa C) - 668 - RTP Sjeverna Hrvatska, PJ Zagreb; Grupa D) - 669 - RTP Sjeverna Hrvatska, PJ Međimurje; Grupa E) - 673 - RTP Južna Hrvatska PN-T-655,666,668,669,673/12-LR
 
26.9.2012Odluka o početku postupka nabave
18.10.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.11.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.11.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.12.2012Odluka o odabiru / poništenju
1.2.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja