Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0070232
Predmet:JAVNA GOVORNA USLUGA U NEPOKRETNOJ ELEKTRONIČKOJ KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI, STALNI PRISTUP INTERNETU I PODATKOVNO POVEZIVANJE PN-K-550/12-MB
 
10.9.2012Odluka o početku postupka nabave
16.10.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.2.2013Zapisnik o otvaranju ponuda:
7.5.2013Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
7.5.2013Odluka o odabiru / poništenju
9.7.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
IZJAVLJENA ŽALBA NA DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE- PRIMJERAK ŽALBE ZAPRIMLJEN 24.10.2012.
Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0070232

Ispravak, izmjena ili dopuna
PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA DO 21. veljače 2013. god. do 12:00 sati
Evidencijski broj u EOJN:2013/S 014-0011998

Ispravak, izmjena ili dopuna
IZJAVLJENA ŽALBA NA ODLUKU O ODABIRU

Ispravak, izmjena ili dopuna
ŽALBA ODBIJENA


Aktualna javna nadmetanja