Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:PN-P-488/12/TP, NABAVA OSOBNIH VOZILA, VIŠE SREDNJE KLASE, PUTEM OPERATIVNOG LEASINGA PN-P-488/12/TP
 
30.8.2012Odluka o početku postupka nabave
1.10.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
10.10.2012Odluka o odabiru / poništenju
10.10.2012Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja