Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0052878
Predmet:PN-R-571/12-VLB; IZRADA STRUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROVEDBA PRIPRADAJUĆIH POSTUPAKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA RAZVOJNE PROJEKTE U RAZDOBLJU 2012. DO 2014. G. PN-R-571/12-VLB
 
6.8.2012Odluka o početku postupka nabave
22.8.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.10.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.10.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.11.2012Odluka o odabiru / poništenju
9.1.2013 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja