Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0020615
Predmet:PROŠIRENJE I NADOGRADNJA POSTOJEĆIH SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA OBJEKTIMA PLINACRO-a, TE NADOGRADNJA NADZORNO OPERATIVNOG CENTRA, II. FAZA PN-I-527/16-MB
 
12.9.2016Odluka o početku postupka nabave
19.9.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.10.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
16.11.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.11.2016Odluka o odabiru / poništenju
14.12.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja