Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0018550
Predmet:USLUGA TEHNIČKE PRILAGODBE I NADOGRADNJE SUSTAVA BLOKADNIH UREĐAJA MAGISTRALNIH PLINOVODA PN-T-508/16-MV
 
17.8.2016Odluka o početku postupka nabave
24.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.9.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.9.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.9.2016Odluka o odabiru / poništenju
20.10.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja