Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-00172425
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC-VARAŽDIN II DN 300/50 PN-I-501/16-MB
 
1.8.2016Odluka o početku postupka nabave
3.8.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.8.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
3.10.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.10.2016Odluka o odabiru / poništenju
28.10.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja