Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0013947
Predmet:IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA, KONTROLA GLAVNOG PROJEKTA, IZRADA ELABORATA I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC - DARUVAR DN 150/50 PN-I-357/16-ŽF
 
6.6.2016Odluka o početku postupka nabave
24.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
22.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
4.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja