Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0013875
Predmet:PRIRODNI PLIN ZA POSLOVNE OBJEKTE TVRTKE PLINACRO PN-T-394/16-AS
 
17.6.2016Odluka o početku postupka nabave
23.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.8.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
12.8.2016Odluka o odabiru / poništenju
21.9.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja