Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0013143
Predmet:NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KAPACITETIMA SUKAP SUSTAVA PN-I-389/16-MV
 
8.6.2016Odluka o početku postupka nabave
14.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
25.7.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
23.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja