Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2016/S 005-0012685
Predmet:IZRADA IDEJNOG PROJEKTA I ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA: PN-I-362/16-MB
 
6.6.2016Odluka o početku postupka nabave
9.6.2016 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
30.6.2016Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.7.2016Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
8.7.2016Odluka o odabiru / poništenju
8.8.2016 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja