Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE KSCADA PN-IR-411/12-MB
 
4.6.2012Odluka o početku postupka nabave
Objava u elektronskom oglasniku javne nabave
29.6.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
30.7.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
4.9.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja