Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-31-V-127681-150710
Predmet:ISPORUKA ZEMNOG PLINA PN-P-328/10-GB
 
18.6.2010Odluka o početku postupka nabave
26.7.2010 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
15.7.2010Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.9.2010Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.9.2010Odluka o odabiru / poništenju
2.11.2010 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja