Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0024425
Predmet:REVIZIJA TEMELJNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POSLOVNU GODINU 2012. ZA PLINACRO d.o.o. (matica) I PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. (ovisno društvo) TE REVIZIJA KONSOLIDIRANIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2012.godinu PN-PF-381/12-MB
 
24.5.2012Odluka o početku postupka nabave
22.5.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.6.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
13.7.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
13.7.2012Odluka o odabiru / poništenju
30.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja