Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0012887
Predmet:Periodični pregled i održavanje opreme, instalacija i objekata elektroenergetskih postrojenja PN-T-215/12-GB
 
Odluka o početku postupka nabave
20.4.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
6.6.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
30.7.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja