Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0007926
Predmet:Iskolčenje magistralnog plinovoda Kutina-Dobrovac PN-I-142/12-GB
 
29.3.2012Odluka o početku postupka nabave
29.5.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
19.4.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.4.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
31.5.2012Odluka o odabiru / poništenju
23.8.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja