Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:012/S 005-0011308
Predmet:IZGRADNJA POGONSKIH OBJEKATA po grupama na lokaciji Kutina, Slavonski Brod, Čakovec, Split i Vodnjan PN-I-231/12-MB
 
28.3.2012Odluka o početku postupka nabave
13.4.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.6.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
1.8.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
1.8.2012Odluka o odabiru / poništenju
30.11.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Produljenje roka za dostavu ponuda do 05.06.2012. do 12 sati
Evidencijski broj u EOJN:2012-S 014-0021186


Aktualna javna nadmetanja