Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:ARHEOLOŠKO ISTRAŽNI RADOVI NA TRASI MP KUTINA-DOBROVAC DN 200/50 PN-I-141/12-MB
 
13.3.2012Odluka o početku postupka nabave
23.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.4.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.5.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
25.5.2012Odluka o odabiru / poništenju
20.7.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
Izmjena dokumentacije za nadmetanje i produljenje roka do 23.04.2012.god. 10 sati
Evidencijski broj u EOJN:2012/S 014-0010843


Aktualna javna nadmetanja