Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0005240
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP SJEVERNA HRVATSKA PN-T-153/12-MB
 
13.3.2012Odluka o početku postupka nabave
19.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
10.4.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.4.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.4.2012Odluka o odabiru / poništenju
20.6.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja