Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0003699
Predmet:Izrada tehničkog rješenja zaštite plinovoda s vodotocima PN-T-051/12-GB
 
Odluka o početku postupka nabave
13.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.4.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.5.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
18.5.2012Odluka o odabiru / poništenju
30.7.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja