Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-149731-201211
Predmet:Godišnji pregled, baždarenje , servisiranje i zamjena LBC uređaja PN-T-962/11-GB
 
8.12.2011Odluka o početku postupka nabave
21.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
31.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
16.3.2012Odluka o odabiru / poništenju
11.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja