Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-33-M-148045-121211
Predmet:Proširenje sustava hlađenja PN-P-951/11-MM
 
1.12.2011Odluka o početku postupka nabave
13.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.12.2011Zapisnik o otvaranju ponuda:
25.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
3.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
12.3.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja