Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 015-0004197
Predmet:IZRADA STUDIJE "IMPLEMENTACIJA SUSTAVA MJERENJA I OBRAČUNA TRANSPORTA PLINA U ENERGETSKIM JEDINICAMA" PN-R-113/12-DT
 
Odluka o početku postupka nabave
14.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
Zapisnik o otvaranju ponuda:
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru / poništenju
26.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja