Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:
Predmet:IZRADA IDEJNOG PROJEKTA NA OSNOVI IZRAĐENOG TIPSKOG PROJEKTA, ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE, IZRADA GLAVNOG NA RAZINI IZVEDBENOG ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKOG PROJEKTA, ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA TE REVIZIJA PROJEKTA ZA POGONSKI OBJEKT NA LOKACIJI RIJEKA PN-I-46/12-MB
 
23.2.2012Odluka o početku postupka nabave
9.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
29.3.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
17.4.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
19.4.2012Odluka o odabiru / poništenju
5.7.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja