Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN: 2012/S 005-0006511
Predmet:Izrada stručnih podloga i studija za razvojne projekte PN-R-085/12-DT
 
Odluka o početku postupka nabave
23.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
3.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.6.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
18.10.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja