Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0007034
Predmet:Izrada idejnih projekata i ishođenje lokacijskih dozvola za razvojne projekte PN-R-093/12-DT
 
Odluka o početku postupka nabave
26.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.6.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
14.6.2012Odluka o odabiru / poništenju
14.6.2012Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja