Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0006800
Predmet:Izrada studija utjecaja na okoliš i provedba pripadajućih postupaka procjene utjecaja na okoliš za razvojne projekte PN-R-086/12-DT
 
9.3.2012Odluka o početku postupka nabave
23.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
8.5.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
5.7.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
5.7.2012Odluka o odabiru / poništenju
13.8.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja