Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:2012/S 005-0004812
Predmet:GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA PN-P-100/12-DT
 
Odluka o početku postupka nabave
16.3.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
5.4.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
11.4.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
11.4.2012Odluka o odabiru / poništenju
16.5.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja