Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-102017-200112
Predmet:Oprema za radionice PN-T-1023/11-GB
 
28.12.2011Odluka o početku postupka nabave
23.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
20.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
20.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja