Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-103137-010212
Predmet:Nadzor strojarsko-montažnih i radova zavarivanja za sektor transporta PNT-982/11-GB
 
19.12.2011Odluka o početku postupka nabave
3.2.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
23.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
8.3.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
23.3.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.6.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja