Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-103052-010212
Predmet:ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA OBJEKATA ZA TRANSPORT I ISPORUKU PLINA U 2012. GODINI; Grupa 1. – 924 – RTP Sjeverna Hrvatska, Grupa 2. – 965 – RTP Središnja Hrvatska, Grupa 3. – 986 – RTP Istočna Hrvatska PN-T-924,965,986/11-LR
 
28.12.2011Odluka o početku postupka nabave
2.2.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
14.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
21.3.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.3.2012Odluka o odabiru / poništenju
20.6.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja