Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-103063-010212
Predmet:SERVIS, POPRAVAK, KALIBRACIJA I UMJERAVANJE EKSPLOZIMETARA PacEx2xEx, Multiwarn II, Miniwarn B I MULTI DETEKTOR X-am 7000 I X-am 7000 PN-T-666/11-LR
 
28.12.2011Odluka o početku postupka nabave
2.2.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
12.3.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
26.3.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
26.3.2012Odluka o odabiru / poništenju
26.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja