Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-103068-010212
Predmet:USLUGE FOTOKOPIRANJA I UVEZA POSLOVNE DOKUMENTACIJE PN-P-882/11-LR
 
7.12.2011Odluka o početku postupka nabave
2.2.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
22.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
24.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
28.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
28.2.2012Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja
 


Aktualna javna nadmetanja