Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-102975-310112
Predmet:Ručni višekanalni mjerni uređaj mini warn PN-T-968/11-GB
 
13.12.2011Odluka o početku postupka nabave
1.2.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
21.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
2.3.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
2.3.2012Odluka o odabiru / poništenju
3.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja