Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-101304-160112
Predmet:GODIŠNJI SERVIS I BAŽDARENJE SIGURNOSNIH VENTILA NA PODRUČJIMA REGIJE TRANSPORTA PLINA PN-T-987,980,936,1033,1019/11-MB
 
29.12.2011Odluka o početku postupka nabave
17.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
13.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
27.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
27.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
24.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja