Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-101167-130112
Predmet:KOMPOZITNE OBUJMICE PN-T-1040/11-LR
 
28.12.2011Odluka o početku postupka nabave
16.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
14.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
22.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja