Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-05-V-101186-130112
Predmet:STROJARSKO ODRŽAVANJE U 2012. GODINI, Grupa 1. – 1047 – Regija transporta plina Istočna Hrvatska,Grupa 2. – 1058 – Regija transporta plina Sjeverna Hrvatska, Grupa 3. – 1079 – Regija transporta plina Središnja Hrvatska PN-T-1047,1058,1079/11-LR
 
29.12.2011Odluka o početku postupka nabave
16.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
7.2.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
28.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
6.3.2012Odluka o odabiru / poništenju
13.6.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja