Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-100493-050112
Predmet:OBILJEŽAVANJE TRASA I KORIDORA CJEVOVODA; Grupa 1. - 916- - RTP Sjeverna Hrvatska, Grupa 2. - 954 - RTP Središnja Hrvatska, Grupa 3. - 964 - RTP Zapadna Hrvatska PN-T-916,954,964/11-LR
 
20.12.2011Odluka o početku postupka nabave
9.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
24.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
31.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
6.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja