Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-149814-201211
Predmet:Dijelovi sustava neprekidnog napajanja PN-T-947/11-GB
 
6.12.2011Odluka o početku postupka nabave
22.12.2011 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
4.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
12.1.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
20.1.2012Odluka o odabiru / poništenju
22.2.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 

Ispravak, izmjena ili dopuna
pogrešno unesen broj EOJN
Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-149814-201211


Aktualna javna nadmetanja