Javna nabava

Evidencijski broj u EOJN:N-21-M-100352-040112
Predmet:RUČNA KOŠNJA TRAVE NA OBJEKTIMA RTP ISTOČNA HRVATSKA PN-T-945/11-MB
 
13.12.2011Odluka o početku postupka nabave
5.1.2012 Objava u elektronskom oglasniku javne nabave (link na objavu)
27.1.2012Zapisnik o otvaranju ponuda:
9.2.2012Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
9.2.2012Odluka o odabiru / poništenju
3.4.2012 Objava sklopljenog ugovora / poništenja nadmetanja (link na objavu)
 


Aktualna javna nadmetanja